ปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์    Login
Version : 0.5.11-11-2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

จำแนกตามกลุ่มงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

จำแนกรายอำเภอ

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ