ปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  Login
Version : 0.5.11-11-2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

จำแนกตามกลุ่มงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

จำแนกรายอำเภอ

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ